Najczęściej stosowaną w umowach konstruowanych przez biura podróży jest regulacja, której celem jest ograniczenie odpowiedzialności biura podróży, a nawet jej przerzucenie na konsumenta.

Czy wysokość ubezpieczenia może mieć wpływ na ponoszenie przez biuro podróży odpowiedzialności?

Nie, biuro nie może uzależniać swojej odpowiedzialności od wartości ubezpieczenia, a tym bardziej nie może powoływać się na klauzulę na własne ryzyko, w przypadku wystąpienia w trakcie trwania imprezy organizowanej w trakcie pobytu na wczasach, okoliczności zagrażających bezpieczeństwu klienta.Czy mamy prawo do złożenia reklamacji, a jeżeli tak to w jakim czasie możemy z tego prawa skorzystać?

Uczestnik wycieczki ma prawo do złożenia reklamacji, zarówno w trakcie trwania imprezy turystycznej, jak i po powrocie z niej, a biuro powinno w formie pisemnej ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

Pamiętajmy również że w ofertach tzw. „last minute” również mamy prawo do złożenia reklamacji. Niedopuszczalne jest ograniczenie tego prawa w tego typu ofertach.

Czy istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od biura podróży w przypadku odstąpienia od umowy?

Tak, wynika to z art. 494 Kodeksu Cywilnego, który przewiduje dla strony odstępującej od umowy możliwość żądania naprawienia szkody niezależnie od żądania zwrotu świadczenia.

Czy biuro podróży może zastrzec w umowie, że konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w niektórych przypadkach?

Zgodnie z art. 495 § 2 zd. 2 Kodeksu Cywilnego konsument ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli uzna, że wykonanie częściowe zobowiązania nie miałoby dla niego znaczenia ze względu na zamierzony cel umowy. Dla przykładu można wskazać okoliczność, gdy z powodu przewidzianego opóźnienia samolotu, klient może nie dotrzeć do celu o określonej godzinie, co jest dla niego istotnym elementem umowy, ponieważ o danej godzinie ma się odbyć ważne dla niego spotkanie.

Czy biuro podróży może wyłączyć swoją odpowiedzialność za zdarzenia, których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć?

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych wyłączenie odpowiedzialności biura podróży za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, może nastąpić tylko, jeżeli wynika to z siły wyższej, działania bądź zaniechania klienta, a także działania bądź zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie.

Dodatkowo nawet w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w art. 11a  ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

Należy pamiętać również, że organizator może ograniczyć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do dwukrotności ceny wycieczki wskazanej w umowie na podstawie art. 11b ust. 3 ustawy o usługach turystycznych, jednak ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie ( art. 385³ pkt. 1 Kodeksu Cywilnego).

Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie przez biuro podróży prawa do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych bez ponoszenia kosztów i bez możliwości dochodzenia odszkodowania przez klienta.

Nie, jeżeli organizator odstępuje od umowy bądź odwołuje wycieczkę z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu wniesionych świadczeń.

Dodatkowo jeżeli odwołanie imprezy nie nastąpiło z powodu siły wyższej lub zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, klient ma prawo dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy.

Czy biuro podróży ponowi odpowiedzialność odszkodowawczą w sytuacji zrealizowania przedstawionego już po podpisaniu umowy przez klienta świadczenia zastępczego?

Tak, klient ma prawo odmówić skorzystania z zaproponowanych nowych warunków umowy a tym samym ma prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu wpłaconej kwoty, a dodatkowo przysługuje mu prawo żądania naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy zgodnie z art. 16a ust. 2 i 3 ustawy o usługach turystycznych.

Czy organizator ma prawo zastrzec sobie prawo zmiany warunków zakwaterowania?

Powyższy zapis w umowie jest nieważny, jeżeli organizator nie sprecyzował w umowie, w jakich wyjątkowych sytuacjach może dojść do zmiany warunków zakwaterowania. Tak więc używanie w umowach określeń nieostrych, niejednoznacznych i niezrozumiałych jest sprzeczne z zasadą prawa konsumenckiego.

Czy biuro podróży może wyłączyć w niektórych przypadkach możliwość dochodzenia odsetek?

Organizator nie może zastosować w umowie zapisu, który wyłączy możliwość dochodzenia odsetek przez konsumenta. Wynika z tego, że konsument może żądać odsetek za czas opóźnienia, w razie gdy organizator opóźnia się ze zwrotem należności.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here